Top

Àmbits de Treball

Crisi matrimonials: separació i divorci

La separació consisteix en una autorització que dona el jutge als cònjuges per a que puguin viure separats, però sense dissoldre el vincle matrimonial, per la qual cosa els cònjuges no poden contreure un nou matrimoni.

El divorci implica el cessament de la convivència i la dissolució del matrimoni, de manera que els cònjuges poden tornar a casar-se. Es pot demanar directament, sense necessitat de recorrer prèviament a la separació.

Azuara & Baviera Advocats aborda tots els aspectes que desferma una crisis matrimonial: pla de parentalitat, pensió compensatòria, indemnització per raó de treball, pensió d’aliments, mesures provisionals, mesures coetànies, mesures urgents, custodia compartida, règim de visites, conveni regulador, ús del domicili conjugal, ús de la segona residencia, règim de visites a favor dels avis.

Modificació de mesures establertes en convenis o sentències

La Llei preveu la possibilitat que les mesures que s’hagin ordenat en un procés matrimonial (pensions d’aliments, prestació compensatòria, guarda dels menors, ús de l’habitatge, etc…) es puguin modificar, mitjançant una resolució judicial posterior, quan hagin variat substancialment les circumstàncies que hi havia en el moment de dictar-les.

Pactes i capítols matrimonials

El nostre ordenament jurídic permet que els cònjuges puguin determinar les regles econòmiques per les quals es regularà el seu matrimoni així com les conseqüències d’una hipotética ruptura. Al nostre país, aquesta possibilitat s‘utilitza poc, a diferència del que passa a d’altres països on la regulació d’aquestes qüestions econòmiques és molt freqüent.

Parelles estables o de fet

El Codi Civil de Catalunya tracta l’extinció de les parelles estables en termes quasi idèntics als que estableix per a les separacions o els divorcis. El CCC estableix els requisits per a que una parella sigui considerada “parella estable”: dos anys de convivència, o haver tingut un fill comú durant la convivència o haver formalitzat la relació en escriptura pública.

Filiació

La normativa legal vigent atribueix drets i obligacions entre les persones que mantenen una relació paterno-filial. Hi ha casos en que aquesta relació pot ser impugnada i, per contra, n’hi ha d’altres en els que es pot instar el seu reconeixement.

Incapacitat

Els procediments de incapacitació tenen per objecte la protecció de les persones les aptituds psíquiques o físiques dels quals pateixen una merma que els impedeix governar-se per sí mateixes. La decisió judicial pot anar des de l’establiment d’una tutela fins al nomenament d’un defensor judicial o un assistent.

by Maxima