Top

Herència Post Mortem

Morta una persona, s’obre necessàriament la seva successió, sigui testada, sigui intestada, amb la consegüent manifestació, inventari, adjudicació de la mateixa i liquidació dels impostos que corresponguin.

Azuara & Baviera pot intervenir en totes les fases de l’herència, tant en la seva gestió mentre l’adjudicació encara és pendent, como intervenint de manera directa si hem estat nomenats marmessors.

Sucsessions: planificació hereditària.

 

 

 

 

 

 

by Maxima