Top

Model de Gestió

La nostra especialitat és la inversió del patrimoni financier en diversos actius amb rendiments i riscos diferents per a que aquest conjunt d’inversions generi la rendabilitat esperada en un termini de temps determinat. D’una manera molt simplificada, podriem considerar que hi ha tres grans universos d’inversió:

  • Inversions de risc elevat: renda variable i productes derivats. En entorns normals, una cartera invertida directamente en accions cotitzades en mercats occidentals, Estats Units i Europa, ha ofert rendiments promig a l’entorn del 12% més els possibles guanys pel cobrament de dividends. El risc associat a aquesta inversió (volatilitat) ha estat a l’entorn del 18%. Aquestes dues magnituds de rendabilitat i volatilitat s’han vist molt afectades aquests darrers dos anys com a conseqüència de la crisi que encara perdura, especialmente pel que fa al risc.
  • Inversions de risc mitjà: renda fixa a mitjà i llarg termini. Generalitzant, la renda fixa és l’emissió de títols de deute per part d’estats o de companyíes privades. Té dos grans riscos associats: la solvència de l’emissor, de tal forma que compleixi els seus compromisos de pagament de cupons i de devolució del capital al seu venciment, i l’evolució dels tipus d’interès del mercat (si pugéssin, la inversió en renda fixa podría entrar en pèrdues). La rendabilitat esperada se situaría en l’interval del 3% al 6%.
  • Inversions de risc baix o sense risc: són les comúnment denominades inversions en el mercat monetari: lletres del tresor i dipòsits bancaris. El seu únic risc és la solvència de l’entitat finançera amb la que es contracta el dipòsit. Els tipus d’interès dels dipòsits bancaris estan molt afectats per les necessitats comercials de captació de diner per part de bancs i caixes d’estalvi; la seva rendabilitat esperada se sitúa entre el 0,5% y el 3%.

Gestió de Patrimonis: estratègia.

 

by Maxima