Top

Planificació Hereditària

“La planificació hereditària té dos objectius clars: acomplir la voluntat del testador i evitar conflictes entre els beneficiaris.”

La mort és un fet natural del que ningú no pot escapar. Tot i això, el concepte “mort” o “defunció” provoca una reacció emocional que fa que moltes persones siguin reticents a fer testament i morin sense haver determinat clarament la seva darrera voluntat, el que origina gran quantitat de conflictes entre familiars i beneficiaris fins el punt de provocar un veritable deteriorament de les relacions personals. I tot perquè algú ha mort sense haver determinat el destí dels seus béns.

Una adequada planificació en vida sobre el destí d’aquests béns i la seva correcta adjudicació als beneficiaris pot evitar la major part dels problemes. Avui en dia, separacions i divorcis formen part de la vida quotidiana i no són estranys els casos en què una persona divorciada forma una nova família. Això pot generar nous descendents o l’entrada en escena d’una nova família política, de manera que béns que originalment tenien una clara naturalesa d’estirp familiar poden acabar passant a persones més enllà de la voluntat inicial de l’actual propietari. Els conflictes per aquests motius són nombrosos però, per evitar-los, pot haver-n’hi prou amb només unes poques hores de treball.

Els drets del cònjuge vidu

Mereixen especial esment els drets del cònjuge vidu, amb incidència en l’àmbit de les pensions de la Seguretat Social i en els contractes d’assegurança de vida i mort. Tant si el testador no preveu una separació o divorci, como si ho fa, ha d’estar perfectament informat dels drets del cònjuge vidu per obrar en consequència.

Una de les figures legals més importants, tot i que poc utilitzada, es la del Marmessor. En essència, la seva funció és la de fer complir la voluntat del testador intervenint en el repartiment quan calgui. Aquesta és, justament, una de las funcions que els nostres clients ens encarreguen: confíen en nosaltres i ens designen Marmessor.

A més de poder evitar gran part dels problemas exposats, la planificació hereditària pot representar un estalvi fiscal important en les Comunitats on encara existeix l’ Impost sobre Successions i Donacions.

by Maxima