Top

En un Divorci, Qui Paga la hipoteca?

“Qui paga la hipoteca?”. Si haguéssim d’elaborar un rànking de les preguntes que ens formulen els qui vénen a Azuara&Baviera en busca d’assessorament legal pel seu divorci o separació, aquesta ocuparía un dels primers llocs, sense cap mena de dubtes.

Doncs, a la llum de la llei, la resposta és clara: la hipoteca la paga qui sigui titular del préstec hipotecari, amb absoluta independència de qui sigui el propietari real de l’habitatge en qüestió o de qui hi visqui de fet.

Succeeix que les sentències o els convenis reguladors del divorci acostumen a establir a quin dels dos cònjuges s’atribueix l’ús de l’habitatge, ja sigui perque té la guarda dels fills, si n’hi ha, ja sigui per raó de necessitat. Per tant, estableixen qui es queda i qui ha de marxar. Així que pot molt bé donar-se el cas que qui marxi sigui, bé l’únic titular del préstec hipotecari, bé cotitular conjuntament amb el seu o la seva ex: en tots dos casos, haurà de seguir pagant la hipoteca, encara que qui visqui a la casa sigui l’altre o l’altra. El cas més extrem, el protagonista d’uns quants malsons, passa quan qui paga tota la hipoteca, perque n’és titular únic, veu no només com el seu ex-cònjuge disfruta de l’ús de l’habitatge, sino com ho fa juntament amb la seva nova parella….

Sempre ha de ser així? No, no sempre: en un conveni regulador pot pactar-se que només un dels ex-cònjuges pagui, el que es queda amb la casa…. Però, compte: aquest és un pacte entre ex-cònjuges que no vincula inicialment l’entitat bancària, la qual, en cas d’impagament, podrà actuar indistintament contra els dos titulars de la hipoteca…. tret que, prèviament, s’hagués sol-licitat i obtingut el seu consentiment. De manera que, si no hi ha vist-i-plau del banc, el pacte en qüestió no garanteix gran cosa en realitat.

I què passa quan l’habitatge és a nom de només un dels dos cònjuges encara que ha estat adquirit amb l’esforç de tots dos?

I encara més: i si està a nom d’un encara que l’hagi pagat íntegrament l’altre?

Azuara & Baviera