Top

L’atur com a causa de reducció de la pensió d’aliments

Existeixen diversos supòsits en els quals una persona subjecta al pagament d’una determinada pensió d’aliments pot sol·licitar la reducció de la seva quantia. En aquest cas concret tractarem la situació d’atur com una de les causes que poden habilitar per demanar una reducció en la quantitat a pagar.

Quan una persona es queda a l’atur habitualment la mateixa pateix una davallada important en els seus ingressos mensuals, i és aquesta davallada en els ingressos la que pot determinar que es pugui sol·licitar judicialment una modificació de la quantitat a satisfer, ja que s’han produït circumstàncies que modifiquen substancialment les condiciones que van conduir a establir una quantitat concreta per aquelles condiciones concretes.

Arribat el moment de quedar-se a l’atur i veure reduïts els ingressos es pot demanar que es modifiqui la quantia sota l’argumentació anteriorment establerta i entenent que no caldrà establir un nou marc de condicions reguladores de la separació o divorci, sinó una modificació de les condicions establertes.

El nou import resultant dependrà molt de cada cas particular, però és habitual que es produeixi una reducció percentual igual en l’import a pagar que en la reducció percentual soferta dels ingressos mensuals.