Top

El Divorci de Mutu Acord

Quan un matrimoni arriba a una situació de divorci l’escenari ideal es que aquest divorci es produeixi per mutu acord sense haver d’iniciar la via contenciosa. Això comporta molts avantatges per a les parts, estalvia molts maldecaps i costos i sempre suposa un camí menys dolorós emocionalment que el camí litigiós.

Divorciar-se de mutu acord és senzill i fàcil, per a dur a terme aquest tipus de divorci no serà necessari emprendre grans processos ni haver de celebrar judici. Per a fer un divorci de mutu acord tan sols serà necessari que les parts presentin la demanda de divorci amb el seu corresponent conveni regulador i que les parts ratifiquin en seu judicial el seu acord per divorciar-se legalment.

El camí és ràpid i menys costós tal com es comentava que la via contenciosa. A més permet que les parts estiguin representades per un mateix advocat i assistides per un mateix procurador amb el conseqüent estalvi de costos que això comporta.

Un cop ratificada la petició mútua de divorci per les dues partes es dissoldrà el matrimoni, ara bé, si qualsevol de les parts és desdigues just abans de la ratificació de la seva intenció de divorciar-se, el divorci de mutu acord no seria aplicable i correspondria assistir a la via litigiosa contenciosa.