Top

Àmbits de Treball

Aquests són alguns dels diversos àmbits del Dret Matrimonial i de Família que tractem des d’Azuara & Baviera Advocats.

Separació i divorci

La separació consisteix en una autorització que dona el jutge als cònjuges perquè puguin viure separats, però sense dissoldre el vincle matrimonial, per la qual cosa els cònjuges no poden contreure un nou matrimoni.

El divorci implica el cessament de la convivència i la dissolució del matrimoni, de manera que els cònjuges es poden tornar a casar. Es pot demanar directament, sense necessitat de recórrer prèviament a la separació.

Modificació de mesures establertes en convenis o sentències

La Llei preveu la possibilitat que les mesures que s’hagin ordenat en un procés matrimonial (pensions d’aliments, prestació compensatòria, guarda dels menors, ús de l’habitatge, etc…) es puguin modificar, mitjançant una resolució judicial posterior, quan hagin variat substancialment les circumstàncies que hi havia en el moment de dictar-les.

Pactes i capítols matrimonials

El nostre ordenament jurídic permet que els cònjuges puguin determinar les regles econòmiques per les quals es regularà el seu matrimoni així com les conseqüències d’una hipotética ruptura. Al nostre país, aquesta possibilitat s‘utilitza poc, a diferència del que passa a d’altres països on la regulació d’aquestes qüestions econòmiques és molt freqüent.

Parelles estables o de fet

El Codi Civil de Catalunya tracta l’extinció de les parelles estables en termes quasi idèntics als que estableix per a les separacions o els divorcis. El CCC estableix els requisits perquè una parella sigui considerada “parella estable”: dos anys de convivència, haver tingut un fill comú durant la convivència o haver formalitzat la relació en escriptura pública.

Filiació

La normativa legal vigent atribueix drets i obligacions entre les persones que mantenen una relació paterno-filial. Hi ha casos en què aquesta relació es pot impugnar i, per contra, n’hi ha d’altres en què es pot instar el seu reconeixement.

Incapacitat

Els procediments d’incapacitació tenen per objecte la protecció de les persones les aptituds psíquiques o físiques dels quals pateixen una merma que els impedeix governar-se per elles mateixes. La decisió judicial pot anar des de l’establiment d’una tutela fins al nomenament d’un defensor judicial o d’un assistent.

Qüestions Econòmiques

La nostra experiència al llarg d’aquests anys ens ha demostrat que la major part dels conflictes derivats de separacions i divorcis se centren més en les qüestions econòmiques que no pas en les relatives als fills; els quals, sovint, resulten afectats per les disputes econòmiques entre els cònjuges.

Som experts en les qüestions econòmiques que apareixen quan hi ha una crisi de parella i sabem com conduir unes negociacions i quan convé emprendre la via litigiosa. Els nostres clients saben que estan en bones mans i se senten segurs i acompanyats.

Àmbits de Treball