Top

El Règim de Separació de Béns: Aspectes Generals

Un dels aspectes més importants, i alhora més desconeguts, del matrimoni és el règim econòmic que el regeix. A l’Estat Espanyol existeixen dues grans modalitats (separació de béns o societat de guanys) i escollir una o l’altre pot tenir i té importants implicacions en el matrimoni, i sobretoten el moment d’un possible divorci.

Per territoris s’ha de dir que a tot l’estat aplica per defecte el règim de societat de guanys, excepte a Catalunya, València i les Illes Balears on, per defecte, aplica el règim de sparació de béns. I cal emfatitzar el concepte de “per defecte” doncs en el moment del matrimoni la parella pot escollir indistinta i lliurement qualsevol de les dues modalitats, i és en el cas del fet que la parella no expressi preferència al respecte que aplicarà per defecte la modalitat corresponent al territori on es du a terme el matrimoni.

En l’àmbit català que aquí ens ocupa dir que el règim de separació de béns es troba establert i regulat pel Codi Civil Català propi del qual disposa Catalunya.

Dient, finalment, pel que fa a aquest règim econòmic matrimonial que el seu principal atribut és que les parts gaudiran d’independència en els seus propis béns, mentre que dins el règim de societat de guanys els bens d’ambdues parts queden incorporats a parts iguals dins de la societat matrimonial.