Top

El Veïnatge Civil: Explicació General

Quan una persona determinada que neix o resideix a una determinada comunitat autònoma li correspon un determinat veïnatge civil, aquest que habitualment resulta el veïnatge civil comú, és o pot ser diferent en el cas de les comunitats autònomes amb dret civil propi, com per exemple és el cas de Catalunya.

Primer de tot dir que per a veïnatge civil s’ha d’entendre com aquell lligam a unes determinades lleis, les del dret personal, a les que resulta subjecte la persona en qüestió. Dit això correspon entendre quan ens correspon, en el cas de Catalunya, tindre o adquirir el veïnatge civil català.

Totes aquelles persones nascudes a Catalunya tenen per defecte aquest tipus de veïnatge civil sempre i quan els pares d’aquestes tinguessin el veïnatge civil català. Així mateix també tenen aquesta condició totes aquelles persones que fa més de 10 anys estan residint continuadament en territori català.

En el cas de les criatures adoptades també tenen per defecte el veïnatge civil català. No és així amb les persones nascudes o adoptades a Catalunya per pares (biològics o adoptius) que no tinguin el veïnatge civil català. Aquestes persones hauran de sol·licitar formalment al registre civil la seva voluntat d’adquirir aquest tipus de veïnatge. En el mateix supòsit es trobaran les persones que fa més de 2 anys que estan vivint continuadament a Catalunya, però que fa menys de 10 anys que hi resideixen.