Top

Fiscalitat de la Pensió Compensatòria

La prestació compensatòria la trobem regulada dins de l’àmbit civil català com una prestació que es troba establerta a l’article 233-14 del Codi Civil de Catalunya. Aquesta atorga dret a la part “més perjudicada” d’una convivència que arriba a la seva fi a rebre la mateixa, sempre i quan el pagament de la mateixa per part de l’altra part de la parella no suposi que qui percep tal prestació adquireixi un nivell de vida que excedeixi al nivell que existia durant la convivència, entre altres consideracions.

Cal dir, que, segons la regulació actual establerta (basada en la llei 25/2010 de 29 de juliol), tal i com s’ha vist en línies anteriors, la denominació és de “prestació” en lloc de l’antiga denominació de “pensió”, i que per gaudir del dret a la mateixa només serà necessari que hi hagi hagut “convivència” i no necessàriament “matrimoni”. Anteriorment al tenor de l’article 84 del Codi de Família, el tractament era de pensió i estava dirigit a la part més feble que sortia de la dissolució d’un matrimoni.

També cal dir que a efectes fiscals la mateixa té les següents consideracions i efectes principals tant per al beneficiari com per al pagador:

La quantia satisfeta de la pensió compensatòria a efectes de l’IRPF serà considerada un altre rendiment del treball per al beneficiari i una reducció de la base per al pagador. Un altre punt a destacar és que el pagament de la mateixa pot comportar una minoració de la retenció que un empresari practica al treballador si aquest informa del fet al primer.