Top

El benestar del menor com a criteri per decidir la guarda i custòdia

Quan hi ha un divorci amb fills menors d’edat per entremig una de les principals qüestions que han d’abordar-se son la guarda i custòdia del/s o de la/les menors en qüestió. Aleshores el tema cabdal a plantejar és el següent: davant un cas d’aquest tipus quin és el criteri que ha de prendre el jutge?

Tal com ja resulta establert al Codi Civil de Catalunya davant d’un tema de guarda el criteri que haurà sempre de prevaldre és el del benestar del menor. Dit en unes altres paraules: la decisió s’haurà de prendre segons allò que més convingui al nen o nena.

Aquest fet té dos vessants que resulten absolutament transcendents de tractar:

Per un costat la prevalença constant i permanent de ficar al capdavant l’interès del o de la menor d’edat ha de provocar en la pràctica respostes personalitzades per part del jutge. Dit d’un altra manera: el jutge és qui -segons cada cas particular- determinarà no només al fet que correspon la guarda sinó també tota la resta de paràmetres (visites amb uns i altres o absència de visites, etc., etc.).

I per un altre costat la prevalença de l’interès del menor fa passar aquesta fins i tot per sobre l’acord que pugui haver-hi entre pare i mare. Així i fins i tot en els casos de mutu acord, si el jutge considera que per a l’interès del o de la menor la cosa pactada entre els progenitors no és el millor pot dictar ell o ella el que estimi convenient.