Top

L’atur com a causa de reducció de la pensió d’aliments

Existeixen diversos supòsits en els quals una persona subjecta al pagament d’una determinada pensió d’aliments pot sol·licitar la reducció de la seva quantia. En aquest cas concret tractarem la situació d’atur com una de les causes que poden habilitar per demanar una reducció en la quantitat a pagar. Quan una persona es queda a l’atur […]

El Divorci de Mutu Acord

Quan un matrimoni arriba a una situació de divorci l’escenari ideal es que aquest divorci es produeixi per mutu acord sense haver d’iniciar la via contenciosa. Això comporta molts avantatges per a les parts, estalvia molts maldecaps i costos i sempre suposa un camí menys dolorós emocionalment que el camí litigiós. Divorciar-se de mutu acord […]

El Règim de Separació de Béns: Aspectes Generals

Un dels aspectes més importants, i alhora més desconeguts, del matrimoni és el règim econòmic que el regeix. A l’Estat Espanyol existeixen dues grans modalitats (separació de béns o societat de guanys) i escollir una o l’altre pot tenir i té importants implicacions en el matrimoni, i sobretoten el moment d’un possible divorci. Per territoris […]

El Veïnatge Civil: Explicació General

Quan una persona determinada que neix o resideix a una determinada comunitat autònoma li correspon un determinat veïnatge civil, aquest que habitualment resulta el veïnatge civil comú, és o pot ser diferent en el cas de les comunitats autònomes amb dret civil propi, com per exemple és el cas de Catalunya. Primer de tot dir […]

Fills Menors: Qüestió d’Ordre Públic

Un dels punts que s’han de tindre presents si estem en un procés de trencament conjugal per via judicial si tenim fills o filles menors d’edat, és el saber que totes aquelles execucions judicials que es refereixin als mateixos i les mateixes resultaran subjectes a principis d’ordre públic, a diferència del que per exemple succeeix […]